Dejiny rímskokatolíckej farnosti najsvätejšej trojice v Selenči

Vznik a osamostatnenie rímskokatolíckej farnosti v Selenči

Evanjelicky a.v. cirkevny zbor

Slováci evanjelici a. v. žijú v Selenči 240 rokov. Vzhľadom na tisícročia, ktoré sa pominuli, 240 rokov nie je veľký časový úsek života človeka na tejto zemi. Predsa pre nás dnes žijúcich je to čas úctyhodný. Pozerajúc sa na uplynulé roky očami viery, musíme Pánu Bohu d'akovať za všetku Jeho milosť a lásku i požehnanie, ktoré od Neho prijali naši predkovia a skrze nich i my sami dnes.