Конкурс за секретара Месне заједнице Селенча

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /home/selencar/public_html/includes/menu.inc).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА-ОПШТИНА БАЧ

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СЕЛЕНЧА

БРОЈ: V-13/17-1

ДАНА: 02.11.2017. године

 

На основу члана 19. Статута Месне заједнице Селенча, члана 9. Правилника о систематизацији послова у Месној заједници Селенча и Одлуке Савета Месне заједнице Селенча број V-13/17,  расписује се

 

К О Н К У Р С

ЗА СЕКРЕТАРА Месне заједнице Селенча

број извршилаца 1 (један)

 

УСЛОВИ:

 • Најмање средња стручна спрема економског смера (IV)
 • Једна година радног искуства на истим или сличним пословима и пословима књиговодства
 • Познавање словачког језика

Секретар се поставља на период од 4 (четири) године.

Поред општих услова предвиђених Законом, кандидат треба да испуњава и услове из члана 6. Закона о радним односима у државним органима:

 • Да је држављанин Републике Србије,
 • Да је пунолетан,
 • Да има општу здравствену способност,
 • Да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу
 • Да се не води истрага, да није поднет оптужни предлог за кривична дела за које се гоњење предузима по службеној дужности (издаје надлежни Суд).

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у публикацији националне службе за запошљавање „Послови“. Такође конкурс ће бити објављен на огласној табли Месне канцеларије Селенча и на званичном сајту Месне заједнице Селенча.

Кандидати уз пријаву прилажу следеће доказе о испуњености услова из конкурса у оригиналу или овереној фотокопији и то:

 • Радну биографију (CV)
 • Оверена фотокопија дипломе ,
 • Оверена фотокопија радне књижице,
 • Уверење о држављанству,
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Оверену фотокопију личне карте,
 • Уверење о некажњавању од стране МУП-а
 • Уверење да кандидат није под истрагом од стране надлежног Суда.
 • Доказ о знању словачког језика.

Документа не могу бити старија од 6 (шест) месеци.

Изабрани кандидат здравствено уверење ће доставити накнадно.

Пријаве са доказима о испуњавању конкурсних услова, предају се у Месној заједници Селенча сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова или на адресу: Месна заједница Селенча, Маршала Тита 124, 21425 Селенча, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у публикацији националне службе за запошљавање „Послови“.

Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се узети у разматрање.

                                                                      Председник Савета Месне заједнице Селенча

                                                                                    Катарина Врабчењак  с.р.